کوروش ادیم
کوروش ادیم

کوروش ادیم
متولد 1350 ، بابل | فارغ التحصیل کارشناسی بیولوژی | مدرک معادل فوق لیسانس عکاسی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی |
آغاز تجربیات عکاسی 1371

نمایشگاه انفرادی عکس ، اتفاق انتخابی، کیوریتور فرشید پارسی کیا، گالری دنا ، 1398

نمایشگاه گروهی تهران شهر بی دفاع، کیوریتور فرشید پارسی کیا، گالری دنا، 1394

تهران شهر بی دفاع

تهران شهر بی دفاع

اتفاق انتخابی

اتفاق انتخابی