رسانهنمایشگاه مستوری

مستوری

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی / مهرنوش ساوری
کاتالوگ را در لینک زیر دانلود کنید

دانلود بروشور نمایشگاه مستوری

” پنهان بود بهار، ولی در اثر نگر
زو باغ زنده گشته و در کار آمده ”

مولانا

تمنای ما در شدن و آفرینش هر دو ، کشمکشی غریب می آفریند. دغدغه های بشر خلاف آنچه که عوام دوست دارند باور کنند تنها مختص به قشر هنرمند یا اندیشمند نیست. از اینروست که هنرمند محصول طبیعی اطراف خویش است؛ و هر چه را به اثر تبدیل کند آنرا مدت ها در خود دیده است تا تمام ادراکات حسی انسانی اش با خاطراتش توام گردد.

بدین گونه است که درخت های * مهرنوش ساوری * گیاهانی غول آسا و لخت اند تا درون هزار توی سازه اش را حس کنید، به همین دلیل گاهی با شکوه گاهی نحس گاهی خسته از زمان در پیله ایی برهم قرار می گیرند تا ریشه و آب و نور و باد ، فرای جغرافیا و جنسیت در هم آغوشی هنرمند با اثرش به مانند مادر زمین در تمنای شکل گیری باشد.

علیرضا آدم بکان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 5 =

Post comment