علی کیانی امین
علی کیانی امین

علی کیانی امین
متولد سال ۱۳۵۵
تصویر سازی در فیلد کودک و کمیک استریپ از تخصص های ویژه ی او بوده کسب معتبر ترین مدال جهانی هنر های دیجیتال ( CG Society gold award)
داور برگزیده بخش نقاشی دیجیتال به مدیریت شرکت ادوب
هنرمند برگزیده کمپانی Corel و Savage و حضور در آثار تبلیغاتی نرم افزار های Cirel Painter 2019 و نرم افزار Procreateبرای ایپدیرو ۲۰۱۸ را در کارنامه ی هنری خود دارد.

نمایشگاه انفرادی نقاشی، سوانح ، گالری دنا، 1398
نمایشگاه گروهی تصویرسازی، مرغ سحر، کیوریتور سارا افضلی، گالری دنا،1398

مرغ سحر نمایشگاه تصویر سازی

مرغ سحر

سوانح نمایشگاه نقاشی

سوانح