صمد قربان زاده
صمد قربان‌زاده

صمد قربان زاده

عکاس و مدرس عکاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی در دانشگاه هنر تهران
کارشناس ارشد عکاسی ( درجه دو هنری) از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارشناس گرافیگ از دانشگاه فردوسی مشهد
عضو انجمن عکاسان ایران

  • نمایشگاه انفرادی عکس، مواجهه، کاترین نظری، کیوریتور صمد قربان زاده، 1398
  • نمایشگاه انفرادی عکس ، اضطراب موازی، گالری دنا ، 1397
  • نمایشگاه گروهی بوسه کلیمت به عاشقانه های پلاک4 کیوریتور الهام زارع نژاد، 1396
بوسه کلیمت به عاشفانه های پلاک4

بوسه کلیمت به عاشقانه های پلاک4

اضطراب موازی

اضطراب موازی

مواجهه

مواجهه